Bardienstreglement seizoen 2021/2022

 

Artikel 1

Alle leden zijn verplicht tot het uitvoeren van twee bardiensten per verenigingsjaar.

Competitieteams lopen tijdens de competitie op  vrijdag en of zaterdagavond een bardienst. Deze bardienst telt niet mee als 1 van bovenstaande 2 verplichte bardiensten.

Vrijgesteld van bardiensten zijn:

- Leden die 17 jaar of jonger zijn voor 1 april 2023

- Leden die voor (31 maart 2023) einde van het seizoen 70 jaar of ouder zijn

- Bestuursleden en commissieleden

- Niet spelende leden

- Leden die geselecteerd zijn voor schoonmaakdiensten

- Leden die de bardienst hebben afgekocht

Een bardienst verplichting is uitgevoerd als de bardienst werkelijk is gelopen of minder dan 24 uur voor uitvoering van de bardienst door de bardienstplanning is afgezegd.

Inschrijving voor deze bardiensten dient te geschieden voor 1 april 2022.

 

Artikel 2

Het niet uitvoeren van een bardienst wordt bestraft met een boete van EUR 75,- per overtreding

- tenzij een vervanger de bardienst vervult. Bij het niet uitvoeren van de bardienst door de vervanger wordt het voor de bardienst ingeschreven lid beboet;

- tenzij afmelding bij de bardienstbeheerder – uiterlijk twee weken voor de geplande bardienst - heeft plaatsgevonden en een nieuwe bardienst is afgesproken. In dit geval wordt de boete verlaagd tot EUR 10,- per overtreding

- dan wel er sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling aan het bestuur.

 

Artikel 3

De verplichting tot het verrichten van een bardienst per verenigingsjaar kan worden afgekocht tegen betaling van EUR 50,- per bardienst. Het lid dient dit voor 30 juni 2021 per e-mail kenbaar te maken bij de bardienstbeheerder en voor 30 juni 2021 deze afkoopsom te hebben overgemaakt op rekening van de vereniging o.v.v. afkoopsom bardiensten.

 

Artikel 4

Voor de bardiensten gelden de tijden zoals aangegeven in de elektronische bardienstplanner.

 

Artikel 5

Bij aanvang van de bardienst dienen de sleutels te worden gehaald bij het sleuteladres of worden overgenomen van de vorige bardienst. Dit volgens het schema sleuteladressen op de website www.tvdedog.nl.

 

Artikel 6

Voor uitvoering van de bardienst is een handleiding bardienst achter de bar aanwezig. U wordt geacht deze handleiding door te nemen en genoemde activiteiten nauwgezet uit te voeren.

 

Artikel 7

a. Aan het einde van uw bardienst kan het zijn dat u uw bardienst overdraagt aan een opvolger. In dat geval geeft u nauwgezet de bardienst over. Te weten: uitgevoerde / nog uit te voeren activiteiten.

b. Aan het eind van uw bardienst kan het ook zijn dat er na u geen opvolqinq plaats vind. In dat geval rond u de bardienstactiviteiten af conform de handleiding. Daarna dient u de bar en de keuken af te sluiten en het inbraakalarm te activeren. De sleutels en eventuele opbrengsten deponeert u in de brievenbus bij het sleuteladres.

 

Artikel 8

Wij willen een vereniging zijn waarin het recreatieve tennis centraal staat. Met leden die zich daadwerkelijk betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de vereniging. Ieder lid doet naar eigen mogelijkheden vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Wij willen door het bieden van goede tennisfaciliteiten, een gezellig clubhuis en een goede sfeer dat leden en gasten zich op hun gemak voelen. Misdragingen passen niet  Daarom willen wij dat als er onregelmatigheden tijdens uw kantinedienst plaats vinden, u direct contact opneemt met een van de bestuursleden van de vereniging.

 

Artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur een besluit nemen.

Downloads: