Wet AVG

WET AVG EN DE KNLTB

Als vereniging TV De Dog zijn we op dit moment druk bezig met het voldoen aan de wet AVG. Dat vergt nogal wat inspanningen. Op een later tijdstip zullen we jullie op de hoogte brengen met wat de wet betekent voor onze vereniging en wat het Bestuur gedaan heeft om aan de wet AVG te voldoen.

 

Per 25 mei 2018 treedt de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet geeft natuurlijke personen (mensen) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van gegevens. De privacy rechten worden versterkt en uitgebreid. Dit houdt in dat gegevens alleen rechtmatig verwerkt mogen worden indien:

▪ er toestemming is van de betrokkene;

▪ de verwerking noodzakelijk is op verzoek van overeenkomst;

▪ de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

▪ de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van betrokkene of andere natuurlijke personen te beschermen;

▪ de verwerking noodzakelijk is ter vervulling van een taak van algemeen belang of openbaar gezag;

▪ de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

Hoe gaat de KNLTB hier meer om

In de laatste nieuwsbrief van de KNLTB (7 maart) geeft zij aan, dat de Ledenraad in december 2017 ingestemd heeft met het verstrekken van jouw gegevens aan hun partners. Deze partners kunnen jou dan benaderen met relevante, promotionele acties en aanbiedingen. In dezelfde nieuwsbrief staat: “Jouw e-mailadres zal niet zonder jouw toestemming worden verstrekt aan onze partners”, echter een paar regels verder staat dat als je niet wilt dat jouw gegevens aan hun partners worden verstrekt, je het recht van bezwaar hebt. Je moet dan een online formulier invullen waarin je aangeeft dat je niet wenst te worden benaderd, hetzij telefonisch, hetzij per post.

Wat te doen als je niet benaderd wilt worden

Of het bel-me-niet-register hierin uitkomst biedt is onduidelijk. Als lid van de KNLTB mag je namelijk nog wel door hen benaderd worden, maar of dat ook door hun partners mag? Wij willen daarom nogmaals benadrukken, dat indien je geen aanbiedingen wilt, niet telefonisch benaderd wilt worden en geen post van hun partners wilt ontvangen, je het online formulier moet invullen. Dat kan via de volgende link: https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-verzet

Tot slot zijn we als vereniging TV De Dog op dit moment druk bezig met het voldoen aan de wet AVG. Dat vergt nogal wat inspanningen. Op een later tijdstip zullen we jullie op de hoogte brengen met wat de wet betekent voor onze vereniging en wat het Bestuur gedaan heeft om aan de wet AVG te voldoen

 
Nieuws Overzicht