Baanreglement

 1. Toegang tot de banen
  1. Toegang tot de banen hebben de leden van tennisvereniging "De Dog" die in het bezit zijn van een geldig lidmaatschapspasje en hun introducés.
  2. De banen mogen alleen betreden worden met "normale" tennisschoenen (met niet te grof profiel), die geschikt zijn voor kunstgras! Voor de spelers/speelsters is tenniskleding verplicht.
  3. Gebruikers van de banen worden geacht zich te houden aan de aanwijzingen van het bestuur of aan de door het bestuur aangestelde functionarissen.
 2. Baanschema
  1. De speeltijden worden verdeeld in zogenaamde vrije uren, de eerstaankomende speelt (S/J) uren met voorrang voor senioren (S) uren met voorrang voor junioren (J)
  2. Van de baanindeling kan worden afgeweken voor competitie en toernooien e.d.
  3. Op landelijke feestdagen geldt de baanindeling als op zondag.
  4. Junioren mogen niet meer afhangen vanaf 20.00 uur.
  5. Een baan met één of meer junioren is door senioren opeisbaar om 20.00 uur. Een ieder die zich dan op de betreffende baan ophoudt moet wijken (ook de senioren, die met de junioren mee tennissen).
  6. Tussen 23:00 en 07:00 uur zijn de banen gesloten.
 3. Enkel / Dubbel
  1. De banen zijn in principe gereserveerd voor dubbelspel; het is de bedoeling dat zoveel mogelijk plaatsen op deze banen bezet zijn.
  2. Op de algemene ledenvergadering van 14 februari 1995 werd de speeltijd bepaald op:       
   30 minuten : voor enkelspel
   45 minuten : voor dubbelspel
 4. Tijdenbord (reserveringssysteem)
  1. Gebruik wordt gemaakt van het elektronisch afhangsysteem
  2. Wanneer uw speelperiode nog niet verstreken is, is het verboden te reserveren voor een andere speelperiode.
  3. Wanneer uw speelperiode verstreken is en zich géén andere spelers melden voor uw baan, mag u doorspelen, echter zonder de tijdklok op het bord te verzetten, zodat op het tijdenbord zichtbaar is dat u heeft kunnen doorspelen.
  4. Het is niet toegestaan te reserveren met andermans pasje!
  5. Het kan natuurlijk voorkomen dat de banen al voor de volgende 30 resp. 45 minuten gereserveerd zijn. Men mag dan verder aansluitend reserveren, maar moet dan wel op het park aanwezig blijven. Als de wachttijden langer zijn dan 1 resp. 1,2 uur is het voldoende dat er slechts één speler blijft wachten.
 5. Baanonderhoud
  1. De leden zijn verplicht de door de onderhoudscommissie/het bestuur opgestelde regels t.a.v. het baanonderhoud op te volgen.
  2. Men is verplicht te wijken als er tussendoor baanonderhoud gepleegd moet worden. Reeds gereserveerde tijden schuiven dan op.
 6. Introducé(s)
  1. Definities:
      -Introduceerder: Elk juniorlid en elk seniorlid van T.V. de Dog die iemand wil introduceren
      -Introducé: Een persoon die geen lid is van T.V. de Dog, waarmee de introduceerder op de introductiedatum wil tennissen op het tennispark van T.V. de Dog
      -Introductiedatum: De datum waarop de introducé wordt geïntroduceerd.
  2. Elke introduceerder mag viermaal iemand introduceren. Elke introducé mag maximaal tweemaal geïntroduceerd worden door willekeurig welk lid.
  3. Aanmelding van een introducé moet telefonisch of via e-mail (dat heeft de voorkeur) gebeuren bij de ledenadministrateur: Ben de Vries, tel. 315292, leden@tvdedog.nl 
  4. Daarbij moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
      De naam van de introduceerder
      Het 8-cijferige Knltb-nummer van de introduceerder
      De voor- en achternaam van de geïntroduceerde
      De introductiedatum.
  5. De aanmelding moet uiterlijk één dag voor de introductiedatum plaatsvinden.
  6. Door de ledenadministrateur wordt de introduceerder gemachtigd om de introducé op de introductiedatum te introduceren. De machtiging wordt door de ledenadministrateur vastgelegd in het Jiba afhangsysteem.
  7. Door de ledenadministrateur worden de via e-mail ontvangen aanvragen via e-mail bevestigd. De telefonisch aangevraagde verzoeken worden mondeling bevestigd.
  8. De introduceerder kan de introducé aanmelden bij het elektronische afhangsysteem door zijn spelerspas tweemaal door de kaartlezer te halen, de eerste maal om zichzelf aan te melden, de tweede maal om de introducé aan te melden. Deze actie kan gedurende de introductiedatum onbeperkt plaatsvinden.
  9. Bij grote drukte kan na 18.00 uur de introducé worden verplicht de baan te verlaten.
  10. Per introductie wordt een bedrag van € 3,- geheven. Dit bedrag wordt één keer per maand door middel van Automatische Incasso geïncasseerd door de penningmeester. Dit betekent dat een verzoek om te introduceren impliceert dat toestemming wordt verleend voor Automatische Incasso.
  11. Bij een te grote baanbezetting kan worden afgeweken van de introductieregeling.
 7. Baancommissariaat
  1. Met klachten over gedragingen op de banen (afhangen, onreglementair gebruik e.d.) kunt u terecht bij de voorzitter van de technische commissie.
  2. Overtredingen van dit baanreglement kunnen leiden tot schorsing door het bestuur.